स्वनिगःको आयोजनामा आकाशे पानीको संकलन र सदूपयोग संवन्धी तालिम